Introductie

Dit is het beleids- en beheerplan Water en Riolering van het Waterschap Vallei en Veluwe en de gemeenten Hattem, Oldebroek, Elburg en Nunspeet. In dit iReport leggen we ons beleid rondom (stedelijk) water uit.

Waarom een beleids- en beheerplan Water en Riolering?

Elke gemeente in Nederland heeft drie watertaken, ook wel zorgplichten genoemd, als het gaat om de (afval)waterketen in de gemeente: de afvalwaterzorgplicht, de hemelwaterzorgplicht en de grondwaterzorgplicht.

Wettelijk kader

Dit beleids- en beheerplan Water en Riolering vloeit voort uit een aantal nationale wetten en plannen.

Waterwet

De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening.

Omgevingswet

Vanaf 2024 zal de Omgevingswet van kracht zijn. Deze wet vereenvoudigt bestaande wetgeving voor de fysieke leefomgeving.

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Ons klimaat verandert. De kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen toe. Dat levert risico’s op voor onze economie, gezondheid en veiligheid.

Leeswijzer

Dit beleids- en beheerplan Water en Riolering begint met onze visie en ambitie en wordt daarna steeds concreter: van strategie naar maateregelen naar (personele en financiële) middelen.

De afvalwaterketen

Het beheer van water in Nederland is verdeeld over verschillende organisaties. Omdat water zich van deze grenzen niets aantrekt, werken we zo veel mogelijk samen aan onze wateropgaven.

De afvalwaterketen in beeld

Deze interactieve kaart geeft een overzicht van de afvalwaterketen. De kaart laat rioolwaterzuiveringsinstallaties, rioolgemalen en transportleidingen in onze gemeenten zien.

Wie doet wat?

Wie is er verantwoordelijk voor welk deel van de afvalwaterketen? Dat lichten we hier toe.

Toon meer resultaten