Hemelwater

We willen klimaatbestendig omgaan met hemelwater. Klimaatverandering vraagt om een klimaatrobuuste inrichting met meer aandacht voor strategische inzet van afvoer, opvang en berging van hemelwater op particulier terrein en in de openbare ruimte.

Realistische aanpak

Wij willen ons op een realistische manier voorbereiden op hevigere buien en langere periodes van droogte als gevolg van klimaatverandering en we hebben de ambitie om in 2050 onze openbare ruimte klimaatbestendig te hebben ingericht en klimaatbestendig om te gaan met hemelwater.

Om daar te komen stellen we voor bestaand gebied een waterstructuurplan op. Daarin bepalen we per woonkern welke aanpassingen er nodig en haalbaar zijn. We geven per wijk aan hoeveel waterberging en -afvoer er onder- of bovengronds nodig is, of afkoppelen doelmatig is en of en hoe water lokaal geïnfiltreerd kan worden. Tevens wordt per woonkern een toekomstige waterstructuur van groen/blauwe aders ontworpen waarop deelprojecten gaandeweg kunnen aansluiten. Dit levert een doorkijk op naar 2050: uitvoeringsplannen om tot een klimaatbestendige inrichting in 2050 te komen. Die plannen bieden ons de mogelijkheid om wijkgericht aan de slag te gaan, gekoppeld aan rioolvervanging of andere ingrepen in de openbare ruimte. Dit doen we niet allemaal in één keer, maar wijk voor wijk tot aan 2050.

Voor nieuwbouw(wijken) stellen we eisen die ervoor zorgen dat er nu al toekomstbestendig gebouwd wordt. Daarmee voorkomen we waterhinder, wateroverlast en kapitaalvernietiging in de toekomst.

Lees verder voor onze strategie op dit gebied.