Bovengrondse waterafvoer en -berging

Een belangrijk deel van ons watersysteem ligt niet ondergronds, maar bovengronds. Tijdens hevige regenbuien kunnen de rioleringsbuizen het water niet snel genoeg afvoeren en in droge zomers willen we graag dat water lokaal beschikbaar blijft. Daarom hebben we de afgelopen jaren geïnvesteerd in verbeteringen aan ons systeem en hebben we onder andere een deel van de waterafvoer- en berging verplaatst naar boven de grond. Een voorbeeld hiervan zijn wadi’s: een met grind en zand gevulde greppel of sloot, die water zowel kan vasthouden als infiltreren.

Op de foto bovenaan deze pagina is een wadi te zien.

Afkoppelen

Daar waar doelmatig koppelen we hemelwater af van de gemengde riolering. Hierdoor wordt de gemengde riolering ontlast waardoor het minder gevoelig is voor extreme weersinvloeden. Bijkomende voordeel is dat het ook de rioolwaterzuivering ontlast. Het maakt daardoor de zuivering effectiever, spaart energie en vergemakkelijkt de terugwinning van grondstoffen.

Infiltreren van het afgekoppelde hemelwater in de bodem levert een bijdrage aan het vasthouden van gebiedseigen water om perioden van droogte te overbruggen. We gaan hier ook op in in het hoofdstuk over grondwater.

We zorgen ervoor dat de totale herinrichting van een gebied – waarin afkoppelen een onderdeel is - bijdraagt aan onze ambitie van een klimaatbestendige openbare ruimte in 2050. Soms is afkoppelen onevenredig kostbaar ten opzichte van de opbrengsten of is het niet de beste manier. We houden bij afkoppelen rekening met de capaciteit van het ontvangend watersysteemoppervlaktewater.

Waterberging op straat

Hevige regenbuien vormen een piekbelasting op ons rioleringssysteem. Er valt in korte tijd veel regenwater, te veel om direct af te voeren. Daardoor wordt tijdelijk water op straat gebufferd. Beperkte mate van water op straat, regenplassen, is toelaatbaar. We streven ernaar hinder door water op straat zo veel mogelijk te beperken en wateroverlast te voorkomen.

Water op straat: definities en beleid

Waterplassen op straat

Tijdens normale neerslagomstandigheden in het huidig klimaat dient in onze gemeenten het hemelwater volledig via de riolering afgevoerd te kunnen worden. Bij deze buien is in beperkte mate water op straat toelaatbaar. Waterplassen op straat na een regenbui vinden we acceptabel. In sommige gevallen is de straat zelfs ontworpen om water tijdelijk te bergen.

Waterhinder

Waterhinder beperken we zo veel mogelijk en op een doelmatig manier. Maatregelen worden uitgevoerd in combinatie met andere maatregelen in de openbare ruimte. Hinder doet zich voor als:

  • belangrijke verkeersaders en doorgaande (ontsluitings)wegen meer dan 2 uur geblokkeerd worden door riool-, regen- of slootwater;

  • verkeer langer dan 4 uur gehinderd wordt door riool-, regen- of slootwater.

Wateroverlast

Wateroverlast vinden we niet acceptabel en we streven er naar het te minimaliseren.

We spreken van wateroverlast als:

  • riool-, regen- of slootwater via de straat huizen of gebouwen instroomt;

  • riool-, regen- of slootwater langer dan een halve dag belangrijke verkeersaders, doorgaande wegen of tunnels blokkeert.

Wateroverlast in woningen wordt voorkomen door het vasthouden van water op gebouwen of omliggend terrein. Tijdens piekbuien zijn ook de straten nodig om water te bergen, maar wijken blijven bereikbaar via doorgaande wegen.

Berging op particulier terrein

Niet alleen in de openbare, maar ook in de particuliere ruimte, zal meer rekening moeten worden gehouden met een klimaatadaptieve inrichting. Om daardoor water beter vast te houden en hittestress tegen te gaan. We willen daarom inwoners en organisaties bewust maken van hun verantwoordelijkheden en de mogelijkheden op hun eigen terrein.

Voor bewoners van bestaande bouw zetten we in op communicatie en educatie. Meer daarover onder Communicatie.  

Voor (her)ontwikkeling van nieuwbouw stellen wij bergingseisen, die we hier toelichten.