Ondergrondse waterafvoer (riool)

We anticiperen op klimaatverandering door ons riool aan te passen. Ons bestaande rioolstelsel kan een regenbui die statistisch eens per 2 jaar voorkomt afvoeren zonder dat er tijdelijk water op straat gebufferd wordt. Volgens het KNMI is het aannemelijk dat hevige buien, die nu eens per 5 jaar vallen, in 2050 eens per twee jaar zullen vallen. Dat betekent dat het rioleringsstelsel van de toekomst vaker heftige buien te verwerken krijgt. Daar willen we ons stelsel op voorbereiden, zodat we ook in de toekomst een vergelijkbaar beschermingsniveau kunnen bieden.

Nieuwe riolering ontwerpen we zo dat het stelsel ook in de toekomst heftige buien aan kan. Aan bestaande riolering stellen we die eis nog niet, daar maken we per geval een doelmatigheidsafweging.

Technische uitgangspunten anticiperen op klimaatverandering*

Het KNMI ontwikkelt klimaatscenario’s, waarin op basis van data en wetenschappelijke inzichten, een voorspelling wordt gedaan over het klimaat in de toekomst.  Volgens het KNMI-klimaatscenario WH2050 is het aannemelijk dat de huidige Bui09 met een herhalingstijd van vijf jaar in 2050 een herhalingstijd van twee jaar heeft. De neerslagomstandigheden die zich eens per twee jaar voordoen worden dus zwaarder. Om hierop te anticiperen en in 2050 een vergelijkbaar beschermingsniveau te bieden geldt het volgende:

  • Nieuwe riolering wordt ontworpen op Bui09 van Kennisbank Stedelijk Water, Stichting RIONED. Bij deze bui mag geen water op straat optreden.

  • Bij Bui08 is de waakhoogte minimaal 20 centimeter.

  • In situaties waarbij de riolering functioneel door nog zwaardere buien niet meer voldoet dient de maaiveldinrichting van de openbare ruimte de bergings- en afvoerfunctie van de riolering over te nemen. Bij neerslagomstandigheden met herhalingstijden van eens per 10 jaar in het huidig klimaat (Bui10), mag in 2D-modelberekeningen in de dorpskernen geen hemelwater via maaiveld of vanuit de riolering panden instromen.

Bij bestaande riolering wordt niet standaard gedimensioneerd op Bui09. De afweging in hoeverre de riolering zwaarder gedimensioneerd moet worden of in hoeverre berging op of afvoer over maaiveld doelmatig is, is maatwerk. Hierbij wordt het effect op de rioolafvoer van andere locaties en het watersysteem ook meegewogen. Deze afweging wordt momenteel alleen voor concrete overlastsituaties gemaakt.

* Op het moment dat wij onze systemen gaan toetsen zullen we gebruik maken van de laatste kennis en informatie. Zo zijn bijvoorbeeld vlak voor vaststelling van dit plan in de kennisbank stedelijk water van Stichting Rioned de zogenaamde composietbuien beschikbaar gekomen. Deze zijn bedoeld om stedelijke watersystemen te toetsen.