Samenwerking met stakeholders

In de Blauwe Omgevingsvisie 2050 van waterschap Vallei en Veluwe wordt een interdisciplinaire en integrale samenwerking in de waterketen voorgesteld. Deze strategie voor samenwerken binnen de waterketen nemen wij over. Dat wil zeggen dat we vanuit een open, samenwerkingsgerichte houding in gesprek gaan met onze stakeholders en verschillende disciplines verbinden om tot integrale en duurzame oplossingen te komen.

Samenwerken volgens de BOVI

Ons doel is het vormgeven van het nieuwe waterdenken: de transitie naar water vasthouden én schoonhouden via participatie.

Wij willen graag met een open en samenwerkingsgerichte houding in gesprek met onze maatschappelijke partners (publiek en privaat), die positief bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van onze leefomgeving. We werken grensontkennend en bundelen de krachten van iedereen zonder vooraf individuele organisatiebelangen voorop te stellen. We delen op gelijkwaardige wijze onze kennis en kunde om de integraliteit van de keuzes scherp te krijgen. De samenwerking is bepalend voor het succes van de oplossingsrichting om de grote maatschappelijke opgaven, zoals klimaatverandering en energietransitie, te sturen.

We willen ook verschillende disciplines met elkaar verbinden, zoals we duidelijk maken in onderstaande afbeelding. Civiel-technici, watertechnologen, hydrologen, ecologen, planologen, landschapsarchitecten en beleidsmakers moeten interdisciplinair leren met elkaar te tekenen, rekenen en bespreken.

Samenwerkingverbanden

We werken in de afvalwaterketen in de regio samen in verschillende samenwerkingsverbanden. Zo hebben de gemeenten Hattem, Oldebroek, Elburg en Nunspeet, samen met het waterschap voorliggend afvalwaterketenprogramma opgesteld. In deze samenstelling werken wij ook samen aan de optimalisatie van het afvalwatersysteem, het grondwatermeetnet en de gezamenlijke aanbesteding van gemalenbeheer.

Daarnaast werken we in het Ambtelijk Overleg Water en Klimaatadaptatie samen aan beleid en projecten om te komen tot een klimaatrobuuste inrichting in 2050. In deze samenwerking zijn, naast onze gemeenten, ook de gemeenten Harderwijk, Ermelo en Putten actief.

Naast de samenwerkingen op het gebied van water, werken de gemeenten ook onderling samen op ICT-gebied en rond de implementatie van de omgevingswet. De samenstelling is niet altijd hetzelfde, maar het doel is altijd om door de samenwerking met elkaar en stakeholders gezamenlijke doelen te bereiken.

Risicodialogen in het kader van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA)

In het kader van het DPRA voeren we risicodialogen met stakeholders. Deze gesprekken gaan over de risico’s van klimaatverandering en mogelijke maatregelen die wij en onze stakeholders kunnen nemen om daarmee om te gaan.