Kostendekking gemeente Hattem

De financiën die gemeente Hattem nodig heeft om de gemeentelijke watertaken te kunnen uitvoeren worden geïnd door middel van een rioolheffing.

De gemeente Hattem kent ten aanzien van de rioolheffing een gebruikers- en eigenarenheffing. De eigenarenheffing wordt geheven naar de waarde van het eigendom. De gebruikersheffing wordt aangeslagen per eenheid van 250 kubieke meter afgevoerd water.

De rioolheffing in de gemeente Hattem bedraagt in 2020 gemiddeld € 178 per woning. De totale inkomsten bedragen afgerond € 1,06 miljoen. Bijna 60% van de inkomsten wordt besteed aan de exploitatie en dient voor de uitvoering van onder andere het dagelijks beheer en onderhoud, personeelslasten, onderzoeken en maatregelen. 31% van de inkomsten zijn nodig voor de kapitaallasten (rente en afschrijvingslasten van riool gerelateerde investeringen uit het (recente) verleden).

Bij de vaststelling van de benodigde rioolheffing voor de komende jaren wordt 30 jaar vooruitgekeken (tot en met 2050). Daarbij wordt rekening gehouden met de kosten die nodig zijn om riolen, gemalen en andere onderdelen van het stedelijk watersysteem op een gegeven moment te vervangen. Ook de opgave vanuit het Rijk om in 2050 klimaatbestendig ingericht te zijn, brengt extra kosten met zich mee.

Schommelingen in de lasten over de jaren worden opgevangen door de zogenaamde egalisatievoorziening. Hierdoor worden fluctuaties in de heffing voorkomen en kan in jaren met hoge lasten saldo onttrokken worden uit de voorziening.

Onderstaande figuur toont de ontwikkeling van de rioolheffing in de periode 2021 t/m 2050.

De komende jaren is een bovengemiddelde stijging van de rioolheffing nodig vanwege de grote investeringen, met name de Binnenstad en Rijnstraat e.o.

Gedurende de beschouwde periode van 30 jaar wordt het saldo van de voorziening volledig benut ten gunste van een gelijkmatige ontwikkeling van de rioolheffing.

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar het kostendekkingsplan.