Wat hebben we nodig?

In dit Beleids- en beheerplan Water en Riolering is vastgelegd hoe wij de komende periode ervoor zorgen dat we aan de gemeentelijke zorgplichten voldoen. De financiën die gemoeid zijn met het uitvoeren van de gemeentelijke watertaken moeten in balans zijn. De uitgaven op korte en op langere termijn dienen gedekt te worden door de inkomsten uit de zogenaamde rioolheffing.

Binnen het planproces van het gezamenlijke Beleids- en beheerplan Water en Riolering hebben we afgestemd over onderlinge verschillen en overeenkomsten wat betreft financiële uitgangspunten. Daar waar mogelijk is meer éénheid aangebracht in deze uitgangspunten, maar er blijven verschillen, zoals bijvoorbeeld in de manier van heffen.

Een uitgebreide financiële verantwoording en onderbouwing van de rioolheffing is opgenomen in een separaat document per gemeente bij de downloads. De bepaling van de hoogte van de rioolheffing is een belangrijke uitkomst van dit plan.