Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert. Extreme buien komen meer voor en de intensiteit neemt toe. Ook  wordt de kans op overstromingen groter. Daarnaast hebben we en krijgen we vaker te maken met langduriger droge perioden en hogere temperaturen. Dit heeft effect op de waterketen en onze leefomgeving.

Extremere buien zorgen voor een piekbelasting op het rioolstelsel en een grotere hoeveelheid water die ergens gebufferd moet kunnen worden. Zonder aanpassingen aan het stelsel zorgt dat er voor dat afvalwater niet afgevoerd kan worden, maar op straat komt te staan of op het oppervlaktewater geloosd wordt. Beide scenario’s zijn onwenselijk voor de volksgezondheid en de kwaliteit van de leefomgeving. Door aanpassingen aan het stelsel en slimme samenwerking met andere disciplines kan schade voorkomen worden.

Door de opwarming van de aarde stijgt de zeespiegel. Daarnaast zorgen extreme buien, waarbij niet al het water in de grond kan trekken door droogte of verharding, voor extra water in oppervlaktewater zoals rivieren. Hierdoor vergroot de kans op overstromingen. 

Langdurige droogte heeft effect op onze drinkwatervoorziening en op de kwaliteit van onze leefomgeving. Enerzijds beïnvloedt de droogte de vraag naar drinkwater (o.a. voor tuinbewatering), anderzijds heeft de droogte effect op de beschikbaarheid en kwaliteit van de bronnen voor drinkwater. Het effect van droogte op de leefomgeving is duidelijk te zien als na een lange periode zonder regen het groen allemaal geel verkleurt.

De hogere temperaturen kunnen in dorpen en steden leiden tot hitte-eilanden (en hittestress). Water en groen in de bebouwde omgeving kunnen bijdragen aan het verminderen van nadelige effecten.

We richten ons op het zoveel mogelijk vasthouden van water en vergroten van de infiltratiecapaciteit en sponswerking in het stedelijk gebied. Hemelwater benutten we als bron voor het lokale watersysteem. Op deze manier zorgen we voor een klimaatrobuuste inrichting en de verbetering van de leefomgeving.