Doelmatig rioolbeheer

Vanuit de zorg voor de volksgezondheid is een goed functionerend riool één van onze prioriteiten. Om de kwaliteit van de riolering te waarborgen, voeren we onderhoudswerkzaamheden uit. Daarnaast inspecteren we het rioolstelsel om een volledig, actueel en betrouwbaar beeld van de kwaliteit van ons rioolstelsel te verkrijgen.

Risicogestuurd beheer en onderhoud

Voordat we kapitaalsintensieve vervangings- en verbeteringsmaatregelen nemen, willen we weten hoe het stelsel functioneert en wat de kwaliteit is van de objecten. Daarom stellen we basisrioleringsplannen op en is meten en monitoren heel belangrijk. We kiezen het optimale moment om te repareren, renoveren en vervangen, in samenhang met de rest van de openbare ruimte (wegen, groen). Het oprekken van de levensduur van een klein riool in een woonwijk is minder risicovol dan bij een transportriool in een doorgaande weg. Wij zetten in op bewust risicogestuurd beheer en onderhoud, om de juiste inzichten op de juiste locaties te verkrijgen. De afweging om te kiezen voor relinen in plaats van vervangen speelt hier bijvoorbeeld mee. Dit alles leidt naar verwachting tot een langere gemiddelde levensduur van het rioolstelsel, waardoor op de lange termijn de rioollasten substantieel minder snel stijgen.

Voor onderhouds- en vervangingswerkzaamheden stellen we onszelf dus altijd de volgende vragen:

  • Welke knelpunten lossen we op?

  • Wat levert het op als de we de riolering langer laten liggen?

  • Welke risico's zijn hierbij acceptabel? En op welke locaties?

  • Hoe kunnen we samenwerken met andere beleidsdisciplines?

  • Wanneer is het volgende ‘natuurlijke’ moment om riolen te vervangen in relatie tot wegbeheer?

Bewust risicogestuurd beheer

Bij risicogestuurd beheer en onderhoud neemt de gemeente beslissingen voor maatregelen niet op basis van normen (zoals theoretische levensduur), maar op basis van een gedegen risicoafweging.

Deze risicoafweging zet ze af tegen de doelen die ze wil realiseren met het beheer van het stedelijk (afval)watersysteem. Hiermee kunnen beheerders, bestuurders en uitvoerders zowel onderling, als aan bewoners en bedrijven helder maken waarom welke keuzes gemaakt worden en welk serviceniveau tegen welke lasten verwacht mag worden.

Risicogestuurd beheer en onderhoud helpt gemeenten te begrijpen welke risico's acceptabel zijn en wanneer ingegrepen dient te worden. Daarnaast helpt het de juiste keuzes te maken bij beperkte onderhoudsbudgetten en veroudering van het areaal.

Bron: Stichting Rioned. 2015. Proeftuin Enschede:
risicogestuurd (afval)waterbeheer. 

Integrale afstemming

Uitgangspunt is integrale afstemming van werkzaamheden. Vooral de koppeling met wegbeheer is relevant, omdat een deel van de verharding bekostigd wordt vanuit de rioolheffing. Goede afstemming kan kapitaalsvernietiging (opbreken kwalitatief goede wegen) voorkomen. Daarnaast zoeken we afstemming met de Regionele Energiestrategie, het Regionaal Adaptatieplan, planologische ontwikkelingen en ander gemeentelijk beleid, zoals het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. Integrale afstemming is altijd maatwerk, telkens maken we een doelmatigheidsafweging. Zo kunnen we soms de keuze maken om een riool eerder dan absoluut noodzakelijk te vervangen als dat op ander gebied meer oplevert, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om af te koppelen.