Maatregelen Samenwerking

 

Maatregel

Thema

Type

S2

Binnen de gemeente integraal afstemmen om kapitaalsvernietiging te voorkomen en meekoppelkansen te benutten

  

BO

S3

De gezamenlijke aanbesteding van gemalenbeheer

  

BO

S4

Leidraad waterbeleid opstellen

  

B

S5

Behoefte en nut terugkerend integraal gemeentelijk overleg onderzoeken

  

O

Legenda: 
Type: O = Onderzoek, B= Beleid, BO = Beheer en Onderhoud

Toelichting

We zoeken de samenwerking op binnen onze eigen organisatie en als gemeenten onderling, bijvoorbeeld in het Ambtelijk Overleg Water en Klimaatadaptatie.

Om de samenwerking binnen onze gemeenten te bevorderen, stellen we een leidraad waterbeleid op. Dat is een samenvattend document, waarin we verwijzen naar specifieke delen van ons beleid die relevant zijn voor andere domeinen. Dat maakt ons beleid toegankelijker en duidelijker voor collega’s van andere domeinen.