Kostendekking gemeente Oldebroek

De financiën die gemeente Oldebroek nodig heeft om de gemeentelijke watertaken te kunnen uitvoeren worden geïnd door middel van een rioolheffing.

De gemeente Oldebroek kent ten aanzien van de rioolheffing een gebruikersheffing. Voor woningen geldt een vast tarief en voor niet-woningen is het leidingwaterverbruik (in klassen) maatgevend voor de hoogte van de heffing, waarbij de heffing van de laagste klasse (<500 m3 verbruik) gelijk is aan de heffing voor woningen. Daarnaast geldt een speciaal tarief voor percelen waarvan enkel hemelwater wordt afgevoerd (percentage van de WOZ waarde) en een maximering voor veehoudersbedrijven (ten aanzien van waterverbruik).

De rioolheffing in de gemeente Oldebroek bedraagt in 2020 € 149 per woning. De totale inkomsten bedragen afgerond € 1,52 miljoen. Ruim tweederde van de inkomsten wordt besteed aan de exploitatie en dient voor de uitvoering van onder andere het dagelijks beheer en onderhoud, personeelslasten, onderzoeken en maatregelen. 17% van de inkomsten zijn nodig voor de kapitaallasten (rente en afschrijvingslasten van riool gerelateerde investeringen uit het (recente) verleden).

De kostendekkende rioolheffing is berekend voor een periode van 30 jaar (met een doorkijk tot 2065). Daarbij wordt rekening gehouden met de kosten die nodig zijn om riolen, gemalen en andere onderdelen van het stedelijk watersysteem op een gegeven moment te vervangen. Ook de opgave vanuit het Rijk om in 2050 klimaatbestendig ingericht te zijn, brengt extra kosten met zich mee.

Schommelingen in de lasten over de jaren worden opgevangen door de zogenaamde egalisatievoorziening. Hierdoor worden fluctuaties in de heffing voorkomen en kan in jaren met hoge lasten saldo onttrokken worden uit de voorziening.

Onderstaande figuur toont de ontwikkeling van de rioolheffing in de periode 2021 t/m 2050.

Gedurende de beschouwde periode van 45 jaar wordt het saldo van de voorziening volledig benut ten gunste van een gelijkmatige ontwikkeling van de rioolheffing.

De investeringen nemen vanaf 2047 aanzienlijk toe. Zoals in onderstaande grafiek te zien zijn er voldoende middelen om deze investeringen te zijner tijd te doen.

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar het kostendekkingsplan.