Maatregelen Afvalwater

Nr.

Maatregel

Thema

Type

A1

Onderzoek rioolvreemd water

  

O

A2

Inzicht in functioneren systeem door analyse meetgegevens

  

O

A3

Verkenning sturing droogte voorspelling (rwzi Hattem)

  

O

A4

Onderzoek gezamenlijk rioolbeheer

  

O

A6

Gezamenlijk aanbesteden gemalenbeheer

  

BO

A7

Actualiseren BasisZuiveringsPlannen (waterschap

  

B

A8

Verkennen Optimalisatie Afvalwater Systeem (OAS)-kans: deel Oosterwolde/Oldebroek afkoppelen naar rwzi Elburg (waterschap)

  

O

A9

OAS-kans: ombouwen verbeterd gescheiden stelsels naar gescheiden stelsels

  

O

A10

Renovatie rwzi Hattem (waterschap)

  

OB

A11

Beheer en onderhoud

  

OB

A12

Inspecteren rioolstelsel

  

OB

A13

Volgen ontwikkelingen ‘grondstoffen uit afvalwater’ en aanhaken wanneer relevant

  

O

A14

Onderzoek kansen voor riothermie en aquathermie

  

O

A15

Verkennen mogelijkheden doelmatige alternatieven riool buitengebied

  

O

A16

Verminderen piekafvoeren zuivering Hattem

  

OB

Legenda: 
Type: O = Onderzoek, B= Beleid, BO = Beheer en Onderhoud

Toelichting

De hoofdopgave wat betreft afvalwater bestaat uit het goed beheren van het stelsel, zodat een goede werking nu en in de toekomst geborgd is. De onderzoeksmaatregelen zijn voor een belangrijk deel gekoppeld aan de optimalisatie van zuiveringskring Hattem. Waterschap Vallei en Veluwe gaat samen met de gemeenten Hattem en Oldebroek de komende planperiode bijvoorbeeld verder met het uitwerken hoe door sturing op de gemalen de afvoerpieken naar de zuivering afgevlakt kunnen worden.