Omgevingswet

Vanaf 2024 zal de Omgevingswet van kracht zijn. Deze wet vereenvoudigt bestaande wetgeving voor de fysieke leefomgeving. Gemeentes zijn verplicht om één integrale visie op te stellen voor alle beleidsterreinen in de fysieke leefomgeving, zoals natuur, ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer. Op basis van de opgestelde omgevingsvisie stellen gemeentes uitvoeringsprogramma’s en omgevingsplannen op. Samenwerken, participatie en integraal werken zijn belangrijke pijlers onder de nieuwe wet.

De Omgevingswet en dit plan

Vooruitlopend op de overgang naar de Omgevingswet hebben we dit beleids- en beheerplan Water en Riolering zo ingedeeld dat de onderdelen relatief eenvoudig overgenomen kunnen worden in de nieuwe planvormen (Omgevingsvisie en -plan). Hiervoor verwijzen we ook naar de schematische weergave in de leeswijzer. Ook sorteren we, met het integrale karakter, voor op de overgang naar de Omgevingswet door verschillende domeinen te betrekken in de totstandkoming van dit plan.

We kijken hoe we onze individuele belangen, die samenhangen met de zorgplichten, kunnen versterken om zo bij te dragen aan de ambities in dit plan.

Waar relevant baseren we dit AWKP op de Blauwe Omgevingsvisie (BOVI) van Waterschap Vallei en Veluwe.