Maatregelen Grondwater

 

Maatregel

Thema

Type

G1

Onderzoek gevolgen bodemdaling

  

O

G2

Onderzoek droogte tegengaan, hemelwater vasthouden

  

O

G3

Grondwatermeetnet beheren

  

BO

G4

Rekening houden met grondwaterfluctuatiezone bij (her)ontwikkeling

  

B

Legenda: 
Type: O = Onderzoek, B= Beleid, BO = Beheer en Onderhoud

Toelichting

Wat betreft onderzoek naar de gevolgen van bodemdaling sluiten we aan bij regionaal onderzoek van bijvoorbeeld de Provincie Gelderland. Het onderzoek naar de mogelijkheden om droogte tegen te gaan nemen we integraal mee in de waterstructuurplannen. Het doel van deze plannen is de ambitie om in 2050 klimaatbestendig ingericht te zijn te concretiseren. Hemelwater vasthouden waar het valt en daar waar mogelijk infiltreren is een voorbeeld van droogtebestrijding in bebouwd gebied.