Slim omgaan met afvalwater

Terugwinnen energie en grondstoffen

Vanuit onze ambitie om een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van een circulaire economie, zien we afvalwater als grondstof en energiebron, in plaats van als afval. Wij volgen met belangstelling de ontwikkelingen in de afvalwaterketen op dat gebied. Daar waar kansen zich voordoen kijken we er met een realistische blik naar. Voorbeelden van zulke kansen zijn:

  • toepassing van riothermie: warmte terugwinnen uit afvalwater, bijvoorbeeld om een zwembad op te warmen;

  • toepassing van aquathermie: warmte winnen uit oppervlaktewater;

  • inzet van gezuiverd afvalwater (effluent) voor het watersysteem.

Afvalwater in het buitengebied

Ook in het buitengebied liggen kansen om op een nieuwe manier te kijken naar de behandeling van het afvalwater. Het huidige drukriool is erg kostbaar in aanleg en in onderhoud. In de kern Noordeinde, in de gemeente Oldebroek, onderzoeken gemeente en waterschap op dit moment of decentraal zuiveren met alternatieve zuiveringsvomen een goed alternatief voor aansluiten op het riool is. We gebruiken de ervaringen vanuit Noordeinde om beleid op te stellen over alternatieve afvalwaterbehandeling in het buitengebied. Dit kan ook leiden tot vermindering van de belasting op de zuivering.

Foto: oozo.nl