Kostendekking waterschap Vallei en Veluwe

Naast de gemeentelijke rioolheffing betalen inwoners en bedrijven waterschapsbelasting. De zogenaamde zuiveringsheffing wordt gebruikt voor het zuiveren van het water dat via de riolering een woning of bedrijf verlaat. De watersysteemheffing is bedoeld voor veilige dijken, optimale waterstanden en schoon oppervlaktewater en wordt geheven volgens een verdeelsleutel onder alle inwoners, bedrijven, agrariërs en natuurbeheerders.

Voor meer informatie over de zuiveringsheffing van het waterschap verwijzen we naar de website van Waterschap Vallei en Veluwe.