Maatregelen Oppervlaktewater

 

Maatregel

Thema

Type

O1

Beheer en onderhoud van watergangen en waterbergingen

  

BO

O2

Knelpunten vanuit de Ecoscans oplossen in samenwerking met het waterschap

  

BO

Legenda: 
Type: O = Onderzoek, B= Beleid, BO = Beheer en Onderhoud

Toelichting

In 2015 en 2016 zijn voor alle watergangen in bebouwd gebied door Waterschap Vallei en Veluwe ecoscans uitgevoerd. Op basis daarvan hebben waterschap en gemeenten samen kansen en maatregelen geformuleerd. Een deel hiervan zal komende planperiode uitgevoerd worden.

Alhoewel we formeel niet verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van zwemwateren, hechten wij als gemeenten een grote waarde aan een goede kwaliteit. Daar waar mogelijk leveren we daar een bijdrage aan.