Klimaatbestendig (her)ontwikkelen

Conform de omgevingsvisies wordt nieuwbouw zoveel mogelijk binnenstedelijk gerealiseerd met respect voor de eigen identiteit van het gebied en met zo min mogelijk verlies aan groen en water. We houden bij (her)ontwikkelingen rekening met de toekomst, door nieuwbouwwijken nu klimaatbestending te bouwen.

Dat doen we door de volgende eisen te stellen bij (her)ontwikkeling.

Bergingseis (her)ontwikkelingen

Om de kans op wateroverlast tijdens extreme neerslag en/of natte perioden te reduceren, sluiten wij ons wat betreft waterberging bij nieuwbouw aan bij het beleid van Waterschap Vallei en Veluwe. Concreet betekent dat het realiseren van een waterberging met een inhoud van 60 mm voor elke vierkante meter verharde oppervlak.

Wat betekent 60mm waterberging?

60mm waterberging betekent dat voor elke vierkante meter verhard oppervlak 60mm berging gerealiseerd moet worden.

Voorbeeld:

Een perceel heeft 100m² verhard oppervlak. Voor elke m² moet 60mm water geborgen worden. Dat levert de volgende rekensom op: 100m²x0.06m=6m³.

Er moet dus een waterberging gerealiseerd worden waar 6 kuub, oftewel 6000 liter, water in past. Dat kan o.a. middels een vijver, grindkoffer of wadi.

Als gemeenten sluiten we ons aan bij deze bergingseis, door deze ook toe te passen voor bestaand gebied waar herontwikkeling plaatsvindt. Ongeacht de toename van verhard oppervlak streven we naar een inrichting waarin 60 mm waterberging voor elke vierkante meter verharde oppervlak is opgenomen. Met deze eis werken we toe naar een klimaatbestendige (her)inrichting van onze kernen met genoeg ruimte voor de berging en infiltratie van (hemel)water.

De gemeentelijke bergingseisen worden vastgelegd in de hemelwaterverordening.

Bouwpeil bij (her)ontwikkeling

Door een klimaatbestendige inrichting voorkomen we dat water panden instroomt. Dat borgen we door bij (her)ontwikkeling een minimum bouwpeil voor te schrijven: tenminste 20 cm boven straatpeil. Dit voorkomt waterschade bij hevige neerslag.

Een hoger bouwpeil vergroot ook de afstand tussen het grondwater en de beganegrondvloer van een pand. Wanneer een pand dus hoog genoeg gebouwd is, verminderd dat de kans op grondwateroverlast. Op de pagina over grondwater gaan we hier dieper op in.