Doelmatige samenwerking

Samenwerking in de waterketen

De afgelopen planperiode gingen we, met het oog op het Bestuursakkoord Water, aan de slag met het verminderen van kwetsbaarheid, verminderen van meerkosten en beperken van lokale lastendruk. Deze doelstellingen zijn nog steeds belangrijk in de samenwerking, maar de focus ligt nu ook op andere aspecten. Naast kostenbesparing levert samenwerken ook een toename van de kwaliteit en de vermindering van de kwetsbaarheid, door de uitwisseling van kennis Over kansrijke mogelijkheden voor verdergaande samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van operationeel beheer, gaan we in gesprek.

Afstemming met andere beleidsterreinen

We streven ernaar doelmatig te werken aan onze wateropgaven. We willen meekoppelkansen optimaal benutten. Dat betekent dat we, daar waar onze opgave die van een ander beleidsterrein raakt, samen optrekken. We hebben hier een start mee gemaakt door tijdens de totstandkoming van dit afvalwaterketenprogramma ook af te stemmen met andere beleidsterreinen binnen onze gemeenten. Om de afstemming gemakkelijker te maken, stellen we naar aanleiding van dit afvalwaterketenprogramma een leidraad op. In die leidraad noemen we relevante normen vanuit ons beleid en verwijzen we naar de bijbehorende beleidsstukken. Het doel is om hiermee de verankering van waterbeleid in onder andere ruimtelijke ontwikkeling en groenbeheer te verbeteren.

Daarnaast inventariseren we de behoefte aan een één- of tweejaarlijks overleg tussen relevante beleidsterreinen van een gemeente. Dit heeft als doel elkaar en elkaars belangen beter te leren kennen, waardoor we elkaar wanneer relevant beter kunnen vinden.