Leeswijzer

Dit beleids- en beheerplan Water en Riolering begint met onze visie en ambitie en wordt daarna steeds concreter: van strategie naar maateregelen naar (personele en financiële) middelen. In onderstaande schema is zichtbaar uit welke onderdelen dit plan bestaat.

De afvalwaterketen brengt de afvalwaterketen in beeld en beschrijft de verantwoordelijkheden in de afvalwaterketen. Daarnaast geven we een beeld van de huidige stand van zaken. Dat doen we door een aantal voorbeelden van genomen maatregelen in onze gemeenten.

Wat willen we? gaat in op onze visie en ambitie. Die beschrijven we aan de hand van vier thema’s: volksgezondheid, klimaatadaptatie, communicatie & educatie en circulariteit.

Hoe gaan we er komen? beschrijft onze strategie om te komen tot wat we willen. We beschrijven de strategie per zorgplicht, aangevuld met de strategie voor oppervlaktewater, communicatie & educatie en samenwerking.

Wat gaan we doen? geeft een overzicht van de maatregelen die we gaan nemen. Deze maatregelen komen deels voort uit onze strategie. Ze zijn aangevuld met individuele maatregelen per gemeente.

Wat hebben we nodig? gaat in op de financiële middelen die nodig zijn om onze ambities te behalen. Elke gemeente heeft daarnaast een eigen kostendekkingsplan.