Kostendekking gemeente Nunspeet

De financiën die gemeente Nunspeet nodig heeft om de gemeentelijke watertaken te kunnen uitvoeren worden geïnd door middel van een rioolheffing.

De gemeente Nunspeet kent ten aanzien van de rioolheffing een eigenarenheffing. Voor zowel woningen, als voor niet-woningen geldt een vast tarief.

De rioolheffing in de gemeente Nunspeet bedraagt in 2023 € 132,46 voor percelen die in hoofdzaak tot woning dienen en € 299,00 voor percelen die niet in hoofdzaak tot woning dienen. Indien geen sprake is van een directe of indirecte aansluiting op het gemeentelijke rioleringsstelsel, bedraagt de heffing € 19,00 voor het afvoeren van hemelwater. De totale inkomsten uit de rioolheffing bedragen afgerond € 1,86 miljoen. Daarnaast vindt er in 2023 een onttrekking uit de egalisatievoorziening plaats om tot een 100% kostendekkend geheel te komen. 68% van de totale lasten wordt besteed aan de exploitatie en dient voor de uitvoering van onder andere het dagelijks beheer en onderhoud, personeelslasten, onderzoeken en maatregelen. De kapitaallasten (rente en afschrijvingslasten van riool gerelateerde investeringen uit het (recente) verleden) vormen 23% van het totaal.

De kostendekkende rioolheffing is berekend voor een periode van circa 50 jaar. Daarbij wordt rekening gehouden met de kosten die nodig zijn om riolen, gemalen en andere onderdelen van het stedelijk watersysteem op een gegeven moment te vervangen. Ook de opgave vanuit het Rijk om in 2050 klimaatbestendig ingericht te zijn, brengt extra kosten met zich mee.  

Schommelingen in de lasten over de jaren worden opgevangen door de zogenaamde egalisatievoorziening. Hierdoor worden fluctuaties in de heffing voorkomen en kan in jaren met hoge lasten saldo onttrokken worden uit de voorziening.

Onderstaande figuur toont de ontwikkeling van de rioolheffing in de periode 2023 t/m 2070. Om een 100% kostendekkende rioolheffing te hebben en houden is de komende jaren een stijging van de rioolheffing benodigd van 1,5% per jaar (exclusief jaarlijkse indexatie). Vanaf 2035 is een oplopende stijging van de heffing voorzien tot maximaal 2,5% per jaar (exclusief indexatie) in de periode 2045 - 2061.

Gedurende de totale beschouwde periode wordt het saldo van de voorziening volledig benut ten gunste van een gelijkmatige ontwikkeling van de rioolheffing.

De investeringen nemen vanaf circa 2045 aanzienlijk toe. Zoals in onderstaande grafiek te zien zijn er voldoende middelen om deze investeringen te zijner tijd te doen (en de kapitaallasten op te vangen).

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar het kostendekkingsplan.