Educatie op waterthema’s

We vinden het belangrijk dat onze inwoners kennis hebben van de waterketen en zich bewust zijn van hun rol daarin. Enerzijds zetten we daarvoor in op heldere communicatie naar onze inwoners en organisaties, anderzijds willen we onze (jonge) inwoners coachen op het gebied van water. Daarvoor zetten we in op educatie. Vaak zullen educatie en communicatie hand in hand gaan.

Als het gaat om educatie van onze inwoners, zetten we per gemeente één of meerdere van de onderstaande initiatieven in.

Waterschoolpleinen

We stimuleren scholen om aandacht te besteden aan de wateropgaven door (bijvoorbeeld) het realiseren van waterspeelplekken op het schoolplein. Afgekoppeld water wordt dan gebruikt voor een educatieve speelplek waar water de hoofdrol speelt. Scholen kunnen ook gebruik maken van leskisten of gastlessen om aandacht te besteden aan het thema water. Naast de directe educatieve waarde voor basisschoolkinderen, heeft dit een indirect educatief effect op broers, zussen, ouders en docenten.

De provincie Gelderland stelt een subsidie beschikbaar voor het aanleggen van een groen schoolplein.

Educatieve wadi’s

Om een breder publiek kennis te laten maken met de klimaatadaptieve (water)maatregelen die we nemen, voegen we een educatief element toe aan een aantal van onze wadi’s. Door de nut en noodzaak van de wadi ter plekke toe te lichten, bijvoorbeeld door middel van informatiebordjes, creëren we meer waterbewustzijn onder onze inwoners.

Advies van experts

We zetten tuinexperts in die onze inwoners helpen bij het klimaatbestendig en waterrobuust maken van hun tuin. Dit kan op vele verschillende manieren:

  • online adviesgesprekken;

  • als gemeente het gebruik van de app Nationale Tuincheck stimuleren, die beoordeeld de klimaatbestendigheid van jouw tuin en geeft je concrete tips voor verbeteringen;

  • het organiseren van evenementen in de wijk, waar bewoners gezamenlijk en onder begeleiding van de expert aan de slag gaan met hun tuin;

  • excursies naar voorbeeldtuinen;

  • watercoaches: een vrijwillige stad- of dorpsgenoot die inwoners helpt met watebewuster leven;

  • een inloopavond met een expert.