Heldere communicatie

Uitgangspunten voor onze communicatie

Lange, ingewikkelde beleidsteksten vinden wij niet geschikt om onze burgers voor te leggen. Liever richten wij ons op concrete zaken, waar mensen direct mee aan de slag kunnen. Voor onze communicatie over het afvalwaterketenprogramma en de maatregelen die daar uit voortvloeien hanteren wij daarom de volgende uitgangspunten:

 • We communiceren over concrete en actuele zaken.

 • De onderwerpen waarover we communiceren hebben betrekking op de directe leef- of werkomgeving van onze bewoners en organisaties. We kiezen onderwerpen die onze inwoners en organisaties van dichtbij raken.

 • We leggen in onze communicatie uit waarom iets belangrijk is én bieden handelingsperspectief: op welke manier willen we dat onze bewoners en organisaties hun gedrag aanpassen?

 • We scheppen heldere wederzijdse verwachtingen: wat is de verantwoordelijkheid van de gemeente en waar leggen we die bij onze bewoners en organisaties?

 • Waar mogelijk benutten we bestaande (lokale) initiatieven en koppelen daar onze boodschap of ons initiatief aan.

Waterloket voor vragen

We hebben als gemeente de verantwoordelijkheid om vragen van inwoners en organisaties over ons waterbeleid te beantwoorden. Dat doen we middels ons Waterloket, dat wordt uitgevoerd door Veluwe Duurzaam. Op de website en via het telefoonnummer van Veluwe Duurzaam kunnen inwoners en organisaties terecht voor alle vragen rondom water. Ook de thema’s energie en duurzaamheid komen aan bod.

Aansluiten bij bestaande communicatiekanalen

Voor communicatie over dit programma en de daaruit voortvloeiende maatregelen sluiten wij zo veel mogelijk aan bij bestaande vormen van communicatie. We zullen gebruik maken van het platform van Veluwe Duurzaam en verschillende middelen inzetten, zoals bijvoorbeeld korte informatiefilmpjes of animaties. Daarnaast kunnen we aansluiten bij lopende participatietrajecten, zoals vaste bewonersavonden die in verschillende wijken in onze gemeenten georganiseerd worden, bewonersavonden over aardgasvrije wijken of risicodialogen in het kader van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DRPA).

We maken onze inwoners bewust van het belang van goed rioolgebruik. Doekjes, vet, verf en medicijnen horen niet in het riool. Daarbij sluiten we aan bij de landelijke campagne ‘Niet in het riool' van stichting Rioned.

Publiciteitsacties op relevante momenten

Op relevante momenten, zoals de vaststelling van dit programma, organiseren we acties om de inwoners en organisaties bekend te maken met ons beleid. Dit doen we altijd vanuit het perspectief van de inwoners en organisaties: waarom is dit voor hen op dit moment relevant. Voor de lancering van dit programma organiseren we een regentonactie, vergezeld van een flyer met tips over water(gebruik). Andere mogelijke acties zijn:

 • de actie ‘tegel eruit, plant erin’, inwoners kunnen een tegel inleveren in ruil voor een plantje;

 • aandacht voor watergebruik middels een ‘douche-coach’: een informatiepakketje inclusief zandloper voor onder de douche;

 • prijsvragen, zoals kleurplaatacties voor onze jonge inwoners.

Financiële prikkels (subsidies) 

Om onze inwoners en organisaties te ondersteunen actie te ondernemen, ondersteunen we ze met verschillende subsidies. In het samenwerkingsverband Noord-Veluwe wordt bijvoorbeeld momenteel een subsidie voorbereid die inwoners en organisaties ondersteund bij het nemen van een breed scala aan klimaatbestendige maatregelen, zoals:

 • berging en infiltratie op eigen terrein, bijvoorbeeld door een wadi in de voortuin;

 • afkoppelen;

 • groene gevels en daken;

 • regenwaterschuttingen.