Waterwet

De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. Daarnaast levert de Waterwet een belangrijke bijdrage aan kabinetsdoelstellingen zoals vermindering van regels, vergunningstelsels en administratieve lasten. Totdat de Omgevingswet in werking treedt, blijft de Waterwet van kracht.

Op de website van de Rijksoverheid is meer informatie over de Waterwet beschikbaar.

In de Waterwet zijn de gemeentelijke zorgplichten vastgelegd. Gemeenten in Nederland zijn verplicht zorg te dragen voor (een aantal aspecten van) afvalwater, hemelwater en grondwater. We zijn verplicht de manier waarop wij deze zorgplichten uitvoeren vast te leggen in een beleidsdocument. Dat doen wij in dit beleids- en beheerplan Water en Riolering. Verderop gaan we dieper in op de zorgplichten.