Wettelijk kader

Dit beleids- en beheerplan Water en Riolering vloeit voort uit een aantal nationale wetten en plannen.

Namelijk:

  • De Waterwet

  • De Omgevingswet

  • Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA)

Op de volgende pagina's gaan we in op deze wetten en plannen en vertellen we hoe ze samenhangen met dit plan.