De afvalwaterketen

Het beheer van water in Nederland is verdeeld over verschillende organisaties. Omdat water zich van deze grenzen niets aantrekt, werken we zo veel mogelijk samen aan onze wateropgaven.

De rioolstelsels, transportleidingen en zuiveringsinstallaties vormen samen de afvalwaterketen. Gemeenten en waterschappen zijn samen verantwoordelijk voor de afvoer (gemeente) en zuivering (waterschap) van stedelijk afvalwater.

De afvalwaterketen is onlosmakelijk verbonden met het watersysteem. Nadat het gezuiverd is, wordt het schone water namelijk geloosd op het oppervlakte water. Hemelwater dat infiltreert vult het grondwater aan. In waterwingebieden wordt dat grondwater opgepompd voor drinkwater.

In dit beleids- en beheerplan Water en Riolering focussen we ons op de afvalwaterketen. Waar relevant nemen we delen van het watersysteem mee in onze overwegingen.