Stedelijk oppervlaktewater

Onze doelen op het gebied van oppervlaktewater zijn alsvolgt. Lees verder op de volgende pagina voor de strategie voor het behalen van de doelen.

  • Vasthouden gebiedseigen water: naast de berging van hemelwater in de bodem, ook het oppervlaktewater benutten voor vasthouden van gebiedseigen water, rekening houdend met de mogelijkheden die het systeem biedt;

  • Waterkwaliteit en ecologie: om de waterkwaliteit van ons stedelijk oppervlaktewater op peil te houden streven we naar het scheiden van waterstromen en houden we bij aanleg rekening met waterdiepte, oeververdediging en doorstromingsmogelijkheden.

De samenhang tussen de waterketen en het stedelijk watersysteem

In stedelijk gebied is het voorkomen van wateroverlast belangrijk en berging niet altijd eenvoudig te realiseren. Oppervlaktewater kan daar een rol in spelen. Daarnaast heeft het oppervlaktewater in stedelijk gebied vaak een directe relatie met het rioolstelsel via overstorten. Een groot deel van het hemelwater wordt via riolering (van welk type dan ook) verzameld, eventueel gezuiverd en lokaal geloosd op oppervlaktewater. Het is belangrijk dat het watersysteem bij hevige neerslag, wanneer de aanwezige berging is benut, water snel kan afvoeren zonder onderweg buiten de oevers te treden.